Новости
 • Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Наша ученица Настя Цехмейструк, отдохнув в Париже, совместила приятное с еще более... 
  Читать полностью

 • Adrenaline фестиваль, Киев

  Adrenaline фестиваль, Киев

  6 октября в Киеве прошел фестиваль Adrenaline, который представлял собой отборочный тур... 
  Читать полностью

 • Melpo Melz

  Melpo Melz

  Шведская танцовщица и исполнительница дансхолла  Читать полностью →

Як написати наукову статтю і випустити її у світ

 1. Класифікація
 2. складові
 3. стиль написання
 4. Правила написання
 5. Сфера застосування
 6. вимоги
 7. публікація статті

Наукова стаття - це відображення в письмовій формі результатів дослідження, проведеного в тій чи іншій науковій сфері.

Класифікація

В області науки, статті поділяють по цілі їх застосування: В області науки, статті поділяють по цілі їх застосування:

 • на жанрові;
 • на тематичні.

Жанрові статті є роботи, які мають певні ознаки, які відносять їх до того чи іншого жанру. Представлений тип поділяється на такі види:

 1. публіцистична - включає в себе проблеми суспільства, роблячи на них основний акцент. Аудиторія розглянутого виду захоплює широке коло людей, зацікавлених в поліпшенні умов життя. Головне завдання статті вказати найбільш яскраво на актуальні проблеми, які хвилюють більшу частину населення, і уявити загальні висновки щодо цієї проблеми. Вони поділяються на такі підвиди:
 • пропагують;
 • звітні;
 • оглядові;
 • директивні;
 • критичні.
 1. аналітична - в роботі представлена інформація, що описує хід певного дослідження, вказані задачі та проведено аналіз шляхи їх вирішення.
 2. інформаційна - в ній представлені факти, точні відомості, про яке-небудь подію. У цьому виді текстів виділяють:
 • огляд;
 • інтерв'ю;
 • хроніку;
 • статистичні списки.

До текстів, що відображає інформацію, пов'язану з якоюсь темою, відносяться такі, як:

 1. полемічна - суть публікації відобразити суперечка двох протилежних сторін, відзначаючи точку зору кожного. Завдання роботи показати, які способи і шляхи може запропонувати кожен з опонентів для вирішення актуальної на той момент завдання;
 2. практико-аналітична - публікація, в якій описується ситуація, культурний факт, актуальну подію. Інформація в цій роботі аналізується, застосовуються необхідні методи дослідження, представляються певні результати, на основі яких робляться висновки;
 3. суспільно-дослідницька - в тексті розглядається дослідження конкретної суспільної тенденції. Аналізуються факти, пов'язані з її появою та існуванням. На основі цього аналізу визначаються висновки та вказуються зміни в світогляді щодо цієї тенденції. Головне завдання продемонструвати ті чи інші зміни, що впливають на розвиток суспільства.

складові

Описувана робота включає в себе певну структуру, при дотриманні якої вийде якісно організований текст Описувана робота включає в себе певну структуру, при дотриманні якої вийде якісно організований текст.

До складу структури входять:

 • Заголовок - частина, що відображає суть публікації;
 • Бібліографія - вказується інформація, пов'язана з автором або авторами роботи. У цій частині згадуються ініціали авторів.
 • Анотація - опис в короткій формі всієї роботи. Вона відображає поставлені завдання і можливі шляхи їх вирішення.
 • Ключові слова - певні терміни, словосполучення, які є позначають тему роботи;
 • Введення - в ньому вказуються завдання, які ставлять автори, методи вирішення цих завдань. Розглядаються різні дослідження, проведені в рамках представленої теми. Відзначаються автори, праці яких стали підставою для написання статті. У представленій частини особлива увага приділяється:
 1. актуальності теми;
 2. наукової значущості;
 3. мети дослідження;
 4. колу завдань.
 • Основна частина - розкриває представлену тему в повному обсязі, висвітлюючи поставлені завдання, методи, шляхи вирішення, думки автора щодо описуваного дослідження і аналіз тих чи інших фактів.
 • Висновок - розповідає про отриманий результат при виконанні поставлених завдань. Відзначаються основні думки, що підводять підсумок ходу розповіді.
 • Бібліографія - список літератури, використаної в процесі написання роботи. У ньому можуть бути відображені монографії, курсових та дипломних, що відносяться безпосередньо до теми написаної публікації. Список оформляється згідно актуальному ГОСТу.

Наприклад, в даний час, актуальним є ГОСТ 2003 роки для оформлення списків літератури, а 2007 роки для вказування підрядкових і внутрітекстових посилань, отже, в ньому строго дотримуються всі правила, що містяться в цьому документі. Крім ГОСТу, цей список оформляється відповідно до одного з можливих принципів, прийнятих в редакціях наукових журналів:

 1. за алфавітним;
 2. за хронологією;
 3. за ступенем важливості;
 4. по нумерації, введеної всередині статті.
 • Нормативний апарат - представлений у вигляді підрядкових посилань, розташованих на тій же сторінці, де присутня першоджерело.
 • Ілюстративний матеріал - виражений в наявності додатки, що вміщає в себе діаграми, схеми, таблиці, ілюстрації. Саме ця частина роботи наочно демонструє практичну значимість наукової праці.

стиль написання

Для наукового стилю характерна точність і логічність викладу Для наукового стилю характерна точність і логічність викладу. Текст в достатку наповнений фактами і доказами тих чи інших думок. Кожна фраза доводиться до логічного кінця. Існують точні і видимі зв'язку між пропозиціями.

Вся інформація в тексті цього стилю є актуальною і максимально наближеною до теми дослідження. Саме в цьому стилі прийнято використовувати як загальноприйняту термінологію, так і спеціалізовану. У подібних текстах відсутня образність, синоніми і різноманітність лексичних засобів, але присутній повторення одних і тих же слів і словосполучень, яке створює ефект замкнутості і однорідності.

Правила написання

Існує сім правил, дотримуючись яких легко писати текстом в науковому стилі Існує сім правил, дотримуючись яких легко писати текстом в науковому стилі.

Перше - перед написанням тексту статті необхідно розуміння теми, яка буде відображена. Для цього потрібно добре уявити, про що ви будете писати і чітко сформулювати назву теми наукової роботи.

Друге правило - потрібно визначити мету, для досягнення якої пишеться наукова робота.

Третє - потрібно зрозуміти, яку практичну і наукову значущість представляє ця стаття, і відобразити даний факт у вступі.

Четверте - перш ніж писати роботу, чітко продумати текст, пам'ятаючи, що він повинен включати термінологію, тези, оформлені у вигляді цитат, факти, слова, що виключають подвійний сенс - лексику, яка буде чітко і точно відображати всю специфіку даної теми.

П'яте правило - необхідно шукати інформацію, яка найбільш повно розкриває тему. Вона повинна бути актуальною, так як наука вітає тільки нові дослідження, або нові шляхи для вирішення завдань, описаних в раніше опублікованих працях.

Шосте - провести практичне дослідження, що відображає мету статті, і показати його як приклад.

Сьоме - сформулювати висновок, в якому будуть відображені основні рішення поставлених завдань і вказані методи, використані автором для написання наукової роботи.

Сфера застосування

Стиль наукової статті часто використовується в багатьох сферах, що займаються дослідженнями, серед них присутні: Стиль наукової статті часто використовується в багатьох сферах, що займаються дослідженнями, серед них присутні:

Історія, біологія, географія, література, російська мова і бібліографія. У представлених наукових областях спостерігається теоретичний метод дослідження і існує безліч аспектів, до сих пір, недостатньо вивчених людиною.

вимоги

В процесі написання статті та подальшого форматування тексту необхідно дотримуватися таких вимог: В процесі написання статті та подальшого форматування тексту необхідно дотримуватися таких вимог:

 • текст повинен бути розбитий на абзаци;
 • шрифт вибирається тільки Times New Roman;
 • кегль вибирається 14;
 • міжрядковий інтервал тільки півтора;
 • текст повинен бути розміщений на аркуші А4;
 • орієнтація - книжкова.

Представлені вимоги вказуються більшістю журналів, що публікують цей вид робіт.

Найчастіше кожен журнал виставляє свої вимоги до оформлення тексту. Наприклад, науковий журнал ВАК вимагає, при публікації статті, вносити таку інформацію:

 1. найменування статті;
 2. анотацію на двох мовах - англійській і російській. Наявність фрагмента тексту англійською мовою дає можливість підняти статтю на рівень міжнародного масштабу.
 3. ключові слова російською та англійською мовами;
 4. список використаної літератури, що включає не тільки російські джерела, а й зарубіжні: тут вибір мови залежить від знань учасника, але англійська вважається обов'язковим варіантом.
 5. відомості про автора, що включають в себе:
 • контактний телефон;
 • email;
 • відомості про наукового ступеня;
 • відомості про посаду та місце роботи;
 • відомості про ВНЗ;
 • інформаційний шифр статті, що відображає науку, до якої відноситься представлений текст;
 • найменування установи, в якому була створена робота.

публікація статті

Після написання тексту і процесу підготовки його до публікації, потрібно виконати наступні дії: Після написання тексту і процесу підготовки його до публікації, потрібно виконати наступні дії:

 1. принести до редакції журналу, де будете публікуватися, паперовий варіант тексту і на електронному носії;
 2. принести всі матеріали, які мають відношення до статті - ілюстративний матеріал;
 3. принести матеріали, що містять відомості про автора або авторів;
 4. вказати побажання самого автора;
 5. пройти рецензування і перевірку на всіх рівнях мови;
 6. узгодити останній варіант між редактором і автором;
 7. відправити рукопис до друку для отримання сигнального примірника;
 8. пройти фінальну перевірку тексту;
 9. опублікувати рукопис.

Після публікації статті в журналі, її заносять в каталог статей, де вона чекає свого читача.

Підводячи підсумок представленої роботи, відзначимо, що вказали етапи, на які варто звернути увагу при написанні статті та оформленні її для публікації в науковому журналі.

Дансхолл джем в «Помаде»

3 ноября, в четверг, приглашаем всех на танцевальную вечеринку, в рамках которой пройдет Дансхолл Джем!

Клуб Помада: ул. Заньковецкой, 6
Вход: 40 грн.

 • 22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!
  22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!

  Приглашаем всех-всех-всех на зажигательную вечеринку «More... 
  Читать полностью